PopUp Aholic

KLAUZULA RODO-PUP

DJ-ImageSlider

  • x11listopada-www.jpg.pagespeed.ic.Zkggy7Cg8v

Umowa Partnerska

loga efrrow

W dniu 24 stycznia 2017 roku w celu realizacji projektu pn.:” Zagospodarowanie skweru turystyczno-rekreacyjnego w centrum miejscowości Wilga” pomiędzy Gminą Wilga
a
Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym "Razem dla Gminy Wilga" została podpisana Umowa Partnerska.

Liderem i głównym koordynatorem projektu jest Gmina Wilga. Lider jest również stroną umowy o finansowanie.

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Razem dla Gminy Wilga" jest Partnerem projektu, który w ramach przedmiotowej umowy zobowiązał się do promowania projektu
oraz współpracy z Liderem przy organizacji imprez kulturalnych i rekreacyjnych na nowo powstałym i już zagospodarowanym skwerze, po oddaniu go do użytkowania.

Zadanie jest realizowane przy udziale dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Celem inwestycji jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez utworzenie nowego, ogólnodostępnego skweru turystyczno-rekreacyjnego w centrum miejscowości Wilga, przeznaczonego do wypoczynku i integracji lokalnej społeczności, a także promowania turystyki i kultury.

Inwestycja będzie obejmowała wykonanie chodników z kostki betonowej oraz zatok postojowych ogólnodostępnych dla mieszkańców, wyposażenie skweru w tablice informacyjne, ławki, stojaki na rowery, kosze parkowe oraz oświetlenie terenu. Zostaną dokonane nasadzenia roślin i krzewów oraz zostanie utworzony pas zieleni. Przestrzeń skweru będzie ogólnodostępna i wykorzystywana nie tylko do rekreacji i turystyki indywidualnej, ale także do organizowania różnych imprez dla mieszkańców na otwartym powietrzu. Tereny zagospodarowane w ramach realizacji zadania będą ogólnodostępne.
Po oddaniu do użytkowania inwestycja będzie służyć realizacji zadań własnych Gminy
w postaci potrzeb społeczności lokalnej oraz osób przyjezdnych.

Koszty całkowite realizowanej inwestycji wynoszą: 228’574,55 zł.

Kwota przyznanej dotacji ze środków wspólnotowych
(wkład EFRROW) wynosi:
145’441,00 zł.