PopUp Aholic

KLAUZULA RODO-PUP

DJ-ImageSlider

  • Ukraina2

Konkurs na logo projektu "Biblioteka nie tylko bajkowa"

Konkursnalogo-plakatbibliotekanietylkobajkowa-page-001

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO PROJEKTU

„BIBLIOTEKA NIE TYLKO BAJKOWA”

I.    Organizator konkursu

1.  Organizatorem konkursu na opracowanie LOGO PROJEKTU „BIBLIOTEKA NIE TYLKO BAJKOWA” jest PREZES Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Razem dla Gminy Wilga”.

2.  Wszelkie kwestie związane z organizacją konkursu należy kierować na adres:
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Razem dla Gminy Wilga”, ul. Warszawska 34,
08-470 Wilga

II.  Cel konkursu

Celem konkursu jest opracowanie LOGO PROJEKTU – identyfikacji wizualnej

„BIBLIOTEKA NIE TYLKO BAJKOWA”

III.Zadanie konkursu na LOGO PROJEKTU „BIBLIOTEKA NIE TYLKO BAJKOWA”

1.  Zadaniem konkursu jest opracowanie znaku graficznego, który będzie używany jako LOGO wszelkiego rodzaju akcjach promocyjnych.

2.  Znak graficzny nie może naruszać dobrych obyczajów oraz praw osób trzecich.

3.  Projekty LOGO powinny przewidywać możliwość wszechstronnego wykorzystania
(na drukach firmowych, wizytówkach, folderach, tablicach, banerach, reklamach, gadżetach, itp.).

IV.Zasady konkursu

1.  Do konkursu może przystąpić młodzież oraz osoby dorosłe w szczególności osoby uzdolnione artystycznie. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.

2.  Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych
w regulaminie.

3.  Każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 3 projekty graficzne.

V.   Wymagania

1.  Projekt wykonany w wersji kolorowej (dopuszczalne jest użycie maksymalnie
4 kolorów) powinien być naklejony/zaprezentowany na sztywnym podkładzie,
w dwóch rozmiarach: dużym (max. 200 x 200 mm) oraz miniaturze 25 x 25 mm.

2.  Ponadto ten sam projekt powinien zostać dostarczony pod postacią pliku elektronicznego, zapisanego na nośniku CD-R, w formacie JPG i CDR. Plik powinien być zapisany
w rozdzielczości minimum 300 dpi i powinien dopuszczać możliwość zmiany skali bez utraty jakości i proporcji.

3.  Do projektu należy dołączyć krótki opis użytej symboliki i kolorystyki.

4.  W przypadku, gdy w Konkursie biorą udział osoby niepełnoletnie, należy dołączyć pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w Konkursie. Jednocześnie rodzice
lub opiekunowie podpisują kartę zgłoszenia z danymi osoby nieletniej.

VI.Miejsce i termin nadsyłania prac

1.  Projekty LOGO należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na LOGO PROJEKTU „BIBLIOTEKA NIE TYLKO BAJKOWA”

pod adres:

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalnego „Razem dla Gminy Wilga”
ul. Warszawska 34, 08-470 Wilga

2.  Ostateczny termin przyjmowania prac upływa z dniem 14.03.2015 (decyduje data wpływu do siedziby organizatora).

VII.  Ocena projektów

1.  Projekty spełniające wymogi w pkt V oceniane będą według poniższych kryteriów:

a)oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania (od 0 do 10 pkt),

b)cechy charakterystyczne Gminnej Biblioteki Publicznej w Wildze (od 0 do 5 pkt),

c)  walory graficzne i wartości promocyjne (od 0 do 5 pkt),

d)czytelność i funkcjonalność (od 0 do 5 pkt).

Oceniana praca może uzyskać maksymalnie 25 pkt

2.  Oceny prac dokona komisja powołana przez PREZESA Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Razem dla Gminy Wilga” oraz instruktora plastyki.

3.  Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszej pracy. Decyzja Komisji jest ostateczna
i nie przysługuje od niej odwołanie.

4.  Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania bądź odwołania konkursu.

5.  Organizator nie zwraca uczestnikom prac konkursowych, biorących udział
w Konkursie. Własność przedmiotów, na których utrwalono prace konkursowe przechodzi nieodpłatnie na organizatora.

VIII.   Ogłoszenie wyników

1.  Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 31 marca 2015 r.

2.  Laureat konkursu zostanie poinformowany o jego rozstrzygnięciu odrębnym pismem.

3.  Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska/nazwy
i informacji o laureacie konkursu, a także projektów konkursowych oraz umieszczenia tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w mediach i Internecie.

IX.Nagroda

Za najlepszy projekt przewidziana atrakcyjna nagroda!!!

X.   Prawa autorskie i majątkowe

1.  Z chwilą przekazania nagrody rzeczowej prawa autorskie przechodzą bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Razem dla Gminy Wilga”.

2.  Przeniesienie praw autorskich o których mowa w pkt.1 obejmuje następujące pola eksploatacji:

a)trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,

b)wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo kopii,

c)  publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie,

d)rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,

e)prawo do wykorzystywania LOGO do celów marketingowych i promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia i identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych,

f)  prawo do rozporządzania LOGO oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji,

g)korzystanie z nowych wersji i opracowań w sposób określony w pkt. a – f

3.  Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu, w celu jego skutecznego wykorzystania, na co autor wyraża nieodpłatnie zgodę.

XI.Uwagi końcowe

  1. Interpretacja zasad Regulaminu Konkursu należy wyłącznie do organizatora, który zastrzega sobie możliwość zmian i uzupełnień.
  2. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygać będzie organizator konkursu.