PopUp Aholic

KLAUZULA RODO-PUP

DJ-ImageSlider

 • Ukraina2

Regulamin

 

 

R E G U L A M I N

KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW I USŁUG
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wildze

§1

Zasady ogólne

 

 1. Regulamin korzystania z materiałów i usług, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady korzystania z materiałów i usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Wildze oraz Fili Bibliotecznej.

 2. Prawo do korzystania z Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w Ustawie o bibliotekach oraz niniejszym Regulaminie.

 3. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.

 4. Osoba zamierzająca korzystać z usług Biblioteki zobowiązana jest do okazania dowodu tożsamości w celu dokonania zapisu w elektronicznej bazie zarejestrowanych użytkowników Biblioteki.

 5. W bazie przechowywane są następujące dane:

 • Imię i nazwisko

 • PESEL

 • Adres stałego pobytu

 • Numer telefonu kontaktowego, adres e-mail

 • Przynależność do grupy społeczno-zawodowej (według klasyfikacji GUS).

 • Imię i nazwisko oraz adres opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej.

 1. Osoba zapisująca się do Biblioteki zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i podpisania zobowiązania oraz karty bibliotecznej uprawniającej do korzystania z usług Biblioteki. Złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych i ewentualnych roszczeń prawnych za nieregulowane zobowiązania wobec Biblioteki. Ponad to wiąże się z przyjęciem odpowiedzialności za stan techniczny wypożyczonych materiałów bibliotecznych i ich terminowy zwrot.

 2. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług Biblioteki po uprzednim podpisaniu przez rodziców lub opiekunów prawnych odpowiedniego zobowiązania. Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

§2

Karty biblioteczne

 

 1. Podczas zapisu do Biblioteki użytkownikowi wydawana jest elektroniczna karta biblioteczna, na której znajduje się logo GBP w Wildze wraz z numerami telefonów, numer karty, numer identyfikacyjny PIN oraz kod kreskowy.

 2. Użytkownik zobowiązany jest do okazania karty z chwilą dokonywania wypożyczenia. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych nie jest możliwe bez okazania karty.

 3. Za osoby niepełnoletnie wypożyczeń z użyciem karty bibliotecznej mogą dokonywać rodzice lub opiekunowie prawni. W przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych – również inne osoby upoważnione przez posiadacza karty.

 4. Pracownicy biblioteki mogą żądać okazania karty od osób korzystających z czytelni.

 5. Osoba, która utraciła kartę, zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie pracownika Biblioteki osobiście lub telefonicznie. W przeciwnym razie zostanie obciążona kosztami wynikłymi z posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione.

 6. Od momentu powiadomienia o utracie karty odpowiedzialność za skutki posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione przejmuje Biblioteka.

 7. Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne. Za wydanie duplikatu karty utraconej lub zniszczonej przez użytkownika pobierana jest opłata w wysokości 5 zł


 § 3

Zasady wypożyczania materiałów bibliotecznych

 

 1. Łączna liczba wypożyczeń nie może przekroczyć 5 pozycji.

 2. W przypadku osób niepełnosprawnych możliwe jest zwiększenie limitu do 8 wypożyczonych woluminów książek oraz wydłużenie terminu zwrotu wypożyczonych pozycji.

 3. Bibliotekarz może ograniczyć liczbę wypożyczanych pozycji osobom nie posiadającym stałego miejsca pobytu na terenie gminy Wilga oraz innym osobom korzystającym z wypożyczalni nie dłużej niż 12 miesięcy. Od osób tych, za każdą wypożyczoną pozycję, może być pobrana kaucja zwrotna w wysokości 30 zł. Kaucja może być zwrócona wyłącznie na podstawie pokwitowania wydanego przez Bibliotekę przy jej wnoszeniu.

 4. Ustala się następujące okresy wypożyczeń dla poszczególnych rodzajów materiałów bibliotecznych:

 • Lektury szkolne, pozycje szczególnie cenne i nowości wydawnicze oraz literatura popularno-naukowa i– 7 lub 14 dni,

 • Słowniki i encyklopedie – 7 dni,

 • Pozostałe książki – 30 dni,

 • Audiobooki– 14 dni.

Powyższe okresy wypożyczeń ulegają automatycznie wydłużeniu w przypadku gdy termin zwrotu przypada w dniu, w którym Biblioteka jest nieczynna.

5.Nie wypożycza się wydawnictw zniszczonych i wymagających konserwacji oraz dokumentów elektronicznych jeśli tak stanowią przepisy.

6.Wszelkie uszkodzenia i defekty wypożyczonych materiałów bibliotecznych należy zgłaszać niezwłocznie po ich zauważeniu.

7.Termin zwrotu można przedłużyć przed jego upływem osobiście, telefonicznie lub mailowo, jeśli wypożyczona pozycja nie została wcześniej zarezerwowana przez innego czytelnika. Zwrot materiałów przedłuża się tylko jeden raz i o połowę okresu wypożyczenia.

8.Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej pozycji, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

9.Wypożyczający może zarezerwować materiały biblioteczne aktualnie wypożyczone przez innych użytkowników. Zarezerwowane materiały należy odebrać w ciągu 3 dni

10.W przypadku wypożyczania materiałów szczególnie cennych Biblioteka może żądać wpłacenia kaucji w wysokości ceny inwentarzowej wypożyczanej pozycji (nie mniej jednak niż 50 zł). Osoby wpłacające kaucję według zasad w p. § 3.3. dopłacają różnicę wynikającą z ceny inwentarzowej wypożyczanej pozycji.

11.Kaucja ulega przepadkowi na rzecz Biblioteki w przypadku nieregulowania zobowiązań, o których mowa w p. § 3.14. lub jeśli nie zostanie odebrana w ciągu 24 miesięcy od zaprzestania korzystania z wypożyczeń.

12.W przypadku zwrócenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych po terminie, użytkownik zobowiązany jest do zapłacenia Bibliotece opłaty w wysokości:

 • książka, którą wypożyczono z czytelni: 0,10 zł za książkę za każdy dzień zwłoki,

 • dokument audiobook : 0,10 zł za sztukę za każdy dzień zwłoki,

 • pozostałe materiały biblioteczne: 0,10 zł za sztukę za każdy dzień zwłoki w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Przy naliczaniu opłaty nie odlicza się dni, w których Biblioteka jest nieczynna.

 

13.Biblioteka jest uprawniona do potrącania opłaty za zwłokę z kwoty wpłaconej kaucji.

14.Użytkownik, który zagubi lub zniszczy wypożyczone materiały biblioteczne, zobowiązany jest odkupić takie same materiały lub – w porozumieniu z Kierownikiem Biblioteki – inne materiały o identycznej wartości. W przypadku zniszczenia lub zagubienia jednej części wydawnictwa wieloczęściowego, użytkownik odpowiada jak za całość wydawnictwa.

15.W przypadku nieregulowania zobowiązania opisanego w p. § 3.14., użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia ekwiwalentu pieniężnego w wysokości ceny inwentarzowej zagubionej pozycji, nie mniej jednak niż 30 zł.

16.Przetrzymywanie wypożyczonych materiałów bibliotecznych poza wyznaczone terminy lub niewywiązywanie się z zobowiązań, o których mowa w p. § 3.12., p. § 3.14., p. § 3.15., powoduje zablokowaniem możliwości korzystania z usług Biblioteki.

 

 

§ 4

Zasady udostępniania zbiorów w czytelniach

 

 1. Zbiory czytelni udostępniane są na miejscu oraz wypożyczane na zewnątrz.

 2. Bibliotekarze mogą żądać od użytkowników przedstawienia karty bibliotecznej lub dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 3. Dostęp do księgozbioru podręcznego oraz czasopism bieżących jest wolny. Pozycje wybrane należy przedstawić bibliotekarzowi.

 4. Z udostępnionych materiałów można zamówić kserokopie. Wykonanie kserokopii jest płatne. Wysokość opłat za poszczególne rodzaje usług reguluje cennik wywieszony do wiadomości czytelników.

 5. Kopiowanie materiałów jest dozwolone wyłącznie w granicach dopuszczalnych Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz. 83 z późn. zm.).

 6. Czasopisma mogą być wypożyczane na okres 2 dni.

 7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za stan i całość udostępnionych mu materiałów bibliotecznych zgodnie z zasadami zawartymi § 3 Regulaminu.

§ 5

Zasady użytkowania sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu

 

 1. Internet może być wykorzystywany wyłącznie do celów edukacyjnych, informacyjnych i poszukiwań bibliograficznych.

 2. Jedna osoba może korzystać z dostępu do Internetu przez 30 minut. Jeśli nie ma innych chętnych, możliwe jest przedłużenie tego czasu.

 3. Użytkownik korzystający ze stanowiska komputerowego ponosi odpowiedzialność za wykorzystywany sprzęt i zainstalowane oprogramowanie.

 4. Zabronione jest wszelkie działanie powodujące uszkodzenie sprzętu komputerowego, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji, łamanie zabezpieczeń systemu oraz świadome wprowadzanie wirusów komputerowych do systemu.

 5. Zabrania się:
  - wykorzystywania stanowisk komputerowych do prowadzenia działalności zarobkowej,
  -
  instalowania programów,
  - otwierania stron zawierających treści pornograficzne, propagujące przemoc i rasizm,

  - otwieranie stron zawierających ,,pirackie” oprogramowanie.

  6.Przed zakończeniem sesji należy skasować pobrane i zapisane pliki oraz wyczyścić pamięć przeglądarki (szczególnie jeśli użytkownik podczas logowania korzystał z poufnych haseł). Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie tego wymogu.

  7.
  Ściągnięte z Internetu pliki lub programy można zapisywać na własnych nośnikach za zgodą dyżurującego bibliotekarza.

  8.Wydruki komputerowe można wykonywać po wcześniejszym zgłoszeniu tego zamiaru bibliotekarzowi. Wydruki są płatne.

  9.Bibliotekarze mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika na stanowisku komputerowym.

  10.Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu do komputera lub zażądać odejścia od niego jeśli uzna, że jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu systemu lub sprzętu.

  11.Osoby niepełnoletnie mogą zostać pozbawione dostępu do sprzętu komputerowego na żądanie rodziców lub opiekunów.

 

§ 6

Konsekwencje nieprzestrzegania Regulaminu

 1. Czytelnicy mogą zostać pozbawieni prawa do korzystania z biblioteki jeżeli:

  1. Nie przestrzegają zasad wyrażonych w Regulaminie Biblioteki

  2. Nie respektują norm i zasad zachowania obowiązujących w miejscach publicznych w sposób uwłaczający godności osobistej pracowników i użytkowników Biblioteki bądź ograniczający ich prawo do swobodnego korzystania z usług Biblioteki lub realizowania obowiązków zawodowych

  3. Nie zachowują elementarnych zasad higieny osobistej

  4. Swoim zachowaniem stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia innych pracowników i użytkowników Biblioteki

   2.
   Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzje w tej sprawie podejmuje Kierownik Biblioteki.

 

§ 7

Przepisy porządkowe

 

 1. Godziny otwarcia Biblioteki regulują osobne zarządzenia Kierownika Biblioteki w Wildze, podane do ogólnej wiadomości.

 2. W uzasadnionych przypadkach Kierownik Biblioteki w Wildze może zamknąć lub zawiesić czasowo działanie filii bibliotecznej,

 3. O czasowym zamknięciu lub zawieszeniu działalności filii oraz innych dodatkowych procedurach, Biblioteka w Wildze informuje użytkowników osobnym zawiadomieniem umieszczonym w filii oraz na stronie www.gokwilga.pl

 4. Zmiany obowiązujących opłat o których mowa w § 8 pkt. 1 podawane do wiadomości czytelników z miesięcznym wyprzedzeniem.

 5. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, w czytelniach i wypożyczalniach zakaz spożywania posiłków i napojów.

 6. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi użytkownika znajdującego się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

 

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 

 1. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach losowych Kierownik Biblioteki może, na umotywowany wniosek osoby zainteresowanej:

  -
  Obniżyć wielkość roszczeń, o których mowa w § 3 lub od nich odstąpić,
  -
  Czasowo odstąpić od przestrzegania niektórych przepisów niniejszego regulaminu.


  2. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do Księgi skarg i wniosków, która znajduje się w siedzibie GBP w Wildze.

  3.Zmiany treści niniejszego regulaminu będą ogłaszane na tablicach ogłoszeń w Bibliotece oraz stronie internetowej i facebook.com

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.